Deklaracja dotycząca współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Deklaracja dotycząca współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

 
Ta deklaracja jest zgodna z artykułem 54 ustawy dotyczącej handlu ludźmi (Modern Slavery Act 2015.) 
 
Termin „współczesne niewolnictwo” obejmuje niewolnictwo, niewolę, pracę przymusową oraz handel ludźmi. Termin dotyczy całkowitej kontroli sprawowanej nad inną osobą, zmuszania jej do wykonania jakieś pracy,  której nie wykonywałaby dobrowolnie (również stosując groźby), organizowanie oraz udzielanie jej pomocy w podróżowaniu w celu jej późniejszego wykorzystania (nawet jeśli zgodzi się ona na podróż). 
 
Urschel International Limited zajmuje zdecydowane stanowisko wobec niewolnictwa i jest oddany idei etycznego handlu.
 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się niewolnictwu oraz handlowi ludźmi we wszystkich ich formach i składamy to oświadczenie, aby określić kroki mające na celu zapewnienie, że nie ma niewolnictwa oraz handlu ludźmi w naszym biznesie oraz naszym łańcuchu dostaw. 
 
O nas
 
Jesteśmy producentem oraz sprzedawcą sprzętu do cięcia dla branży przetwórstwa spożywczego oraz branż pokrewnych. 
 
Naszą spółką macierzystą jest Urschel Laboratories Inc., zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych.
 
Nasz roczny obrót, włączając nasze firmy zależne, wynosi nieco ponad 36 miliona funtów. 
 
Urschel International Limited posiada siedem spółek zależnych, które również sprzedają sprzęt do cięcia żywności. Spółki zależne zlokalizowane są w Polsce, Francji, Argentynie, Hiszpanii, Holandii, Szwajacarii oraz w Niemczech i są to:
 
Urschel International Polska Sp. z.o.o. 
 
SCI Urschel Laboratoires 
 
Urschel LatinoAmerica, S.R.L 
 
Urschel Espana S.L, 
 
Urschel B.V. 
 
Urschel AG
​ 
Urschel Deutschland GmbH 
 
Niniejsze oświadczenie zostało złożone w imieniu Urschel International Limited oraz jej spółek zależnych.
 
Nasze łańcuchy dostaw składają się głównie z:
 
Nasza spółka macierzysta w Stanach Zjednoczonych stanowi w regionie od 80% do 90% naszego łańcucha dostaw - dostarcza (do nas oraz naszych spółek zależnych) części oraz sprzet do cięcia. 
 
Pozostała część łańcucha dostaw składa się z: 
 
dostawców części komponentów, narzędzi i silników 
 
oraz mechanizmów przetwórstwa blachy.
Nasze zobowiązanie dotyczące idei etycznego handlu
 
Oświadczenie to odzwierciedla nasze przywiązanie do etycznego działania we wszystkich naszych stosunkach handlowych oraz wdrażaniu efektywnych systemów oraz kontroli w celu upewnienia się, że w naszym biznesie oraz łańcuchu dostaw nie ma ani niewolnictwa, ani handlu ludźmi. 
 
Dostawcy
 
Aby pomóc w identyfikacji oraz monitorowaniu ryzyka niewolnictwa w naszym łańcuchu dostaw, mogą zostać podjęte następujące kroki:
 
Weryfikacja nowych dostawców przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia czy przestrzegają praktyk etycznej pracy. 
 
Włączenie klauzuli przeciwko niewolnictwu oraz handlu ludźmi do naszych umów z dostawcami. 
 
Gdzie uznano to za stosowne, nowi oraz istniejący dostawcy byli odwiedzani na miejscu tak, aby zapewnić przestrzeganie naszych standardów etycznych transparentnego łańcucha dostaw. 
 
Wszyscy nasi główni dostawcy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nam działań, które podejmują w celu eliminacji współczesnego niewolnictwa. 
 
Poproszenie o pisemne potwierdzenie dla naszych dostawców, że żaden pracownik agencyjny nie jest wykorzystywany w ramach systemu niewolnictwa lub handlu ludźmi. 
 
Nasza spółka macierzysta jest zaangażowana w etyczne praktyki pracy. 
 
Pracownicy agencyjni
 
Zatrudniamy pracowników agencyjnych jedynie poprzez renomowane agencje pracy, które przestrzegają zasad naszej polityki przeciwko niewolnictwu oraz handlu ludźmi.
 
Wszyscy pracownicy agencyjni będą zobowiązani do podpisania dokumentu pierwszego dnia pracy z nami.  Ta umowa potwierdza, że pracownik agencji nie jest przez nią traktowany w nieludzki sposób oraz zapewnia informację jak zgłosić wszelkie zastrzeżenia. 
  
Aby zapewnić, że nie występują przypadki pracy przymusowej, pracy niewolniczej, pracy dzieci, kierownicy liniowi sprawdzą podczas procesu wdrażania pracownika agencyjnego, który(a) jest w wieku powyżej 16 lat, czy nie uiścił(a) żadnej opłaty, aby uzyskać pracę, czy nie wymagano od niego podrobienia paszportu i czy jeżeli chce, będzie mógł opuścić agencję. 
 
Klienci 
 
Będziemy ściśle współpracować z naszymi głównymi klientami, aby zapewnić przestrzeganie praktyk zatrudnienia oraz procedur określonych przez audyty, włączając w to systemy ograniczające ryzyko niewolnictwa oraz handlu ludźmi. 
 
Pracownicy
 
Wszyscy pracownicy są mianowani bezpośrednio i prowadzone są kontrole dotyczące ich prawa do pracy w Wielkiej Brytanii. 
Nie korzyasta się z pracy niewolniczej ani zatrudnienia przymusowego.
Wszystkie nadgodziny są dobrowolne. 
 
Szkolenie
 
Zapewnimy naszym pracownikom szkolenia w celu zagwarantowania wysokiego stopnia zrozumienia ryzyka związanego ze współczesnym niewolnictwem oraz handlem ludźmi w naszym łańcuchu dostaw. 
 
Możemy również wymagać od naszych partnerów handlowych zapewnienia przez nich szkolenia pracowników oraz dostawców.
 
Kary za naruszenie zasad
 
Jeżeli zostanie stwierdzone, że dostawca jest zaanagażowany w jakąkolwiek formę współczesnego niewolnictwa, umowa może być rozwiązana natychmiastowo lub w terminie odnowienia w zależności od stopnia naruszenia zasad.
 
Jeżeli zostanie stwierdzone, że którykolwiek z pracowników naruszył którąkolwiek z naszych polityk lub świadomie akceptuje przypadki współczesnego niewolnictwa lub nie zgłosił podejrzenia jego istnienia w naszej firmie lub w łańcuchu dostaw, będzie podlegał procedurze dyscyplinarnej Spółki.
 
Jeżeli zostanie ustalone, że agencja zaangażowana jest w jakąkolwiek formę niewolnictwa, umowa z nią zostanie rozwiązana.
 
 
Oświadczenie dotyczące niewolnictwa oraz handlu ludźmi zostało złożone zgodnie z artykułem 54(1) Modern Slavery Act 2015, za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2018. 
 
Zostało zatwierdzone przez zarząd 18 kwietnia 2019 r.
 
Richard Cranefield
Dyrektor
URSCHEL INTERNATIONAL LIMITED