Deklaracja dotycząca współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Deklaracja dotycząca współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Niniejsze oświadczenie wystosowane jest zgodnie z artykułem 54 Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r., w myśl której od firm wymaga się złożenia corocznego oświadczenia określającego działania podjęte dla zapewnienia, że w jej strukturach oraz w całym łańcuchu dostaw nie występuje zjawisko niewolnictwa lub handlu ludźmi. 
 
Oświadczenie to jest opublikowane na stronie internetowej Urschel International Limited, stosownie do artykułu 54(7) Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. Łącze do tego dokumentu jest bezpośrednio widoczne na stronie głównej witryny firmy.   
 
Termin „współczesne niewolnictwo” obejmuje niewolnictwo, niewolę, pracę przymusową oraz handel ludźmi. Współczesne niewolnictwo może występować w różnych formach, w tym w formie poddaństwa; nakłaniania lub zmuszania do wykonywania pracy, której te osoby nie wykonywałyby dobrowolnie; zapewniania płacy i warunków pracy poniżej minimalnych wymogów, określonych przepisami prawa (nawet w przypadku uzyskania na to zgody tych osób); organizowania lub ułatwiania innej osobie podróży, której celem jest wyzysk (nawet w przypadkach uzyskania zgody tej osoby na taką podróż). 
 
Urschel International Limited zajmuje zdecydowane stanowisko wobec niewolnictwa i jest oddany idei etycznego handlu.
 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się niewolnictwu oraz handlowi ludźmi we wszystkich ich formach i składamy to oświadczenie, aby określić kroki mające na celu zapewnienie, że nie ma niewolnictwa oraz handlu ludźmi w naszym biznesie oraz naszym łańcuchu dostaw. 
 

O nas 

Jesteśmy producentem oraz sprzedawcą sprzętu do cięcia dla branży przetwórstwa spożywczego oraz branż pokrewnych. 
 
Naszą spółką macierzystą jest firma Urschel Laboratories Inc. z siedzibą w USA.
 
Nasz roczny obrót, włączając nasze firmy zależne, wynosi nieco ponad 36 miliona funtów. 
 
Urschel International Limited posiada siedem spółek zależnych, które również sprzedają sprzęt do cięcia żywności. Spółki zależne zlokalizowane są w Polsce, Francji, Argentynie, Hiszpanii, Holandii, Szwajacarii oraz w Niemczech i są to:
Urschel International Polska Sp. z.o.o. 
SCI Urschel Laboratoires 
Urschel LatinoAmerica, S.R.L 
Urschel Espana S.L, 
Urschel B.V. 
Urschel AG 
Urschel Deutschland GmbH 

Niniejsze oświadczenie zostało złożone w imieniu Urschel International Limited oraz jej spółek zależnych.

Nasze łańcuchy dostaw składają się głównie z:
 • Nasza spółka macierzysta w Stanach Zjednoczonych stanowi od 80% do 90% naszego łańcucha dostaw – dostarcza (do nas oraz naszych spółek zależnych) większość części oraz sprzętu do krojenia. 
Pozostała część łańcucha dostaw składa się z: 
 • dostawców nowych i wyremontowanych podzespołów, narzędzi i silników
 • części elektrycznych i instalacji elektrycznych
 • oraz mechanizmów przetwórstwa blachy.
Nasze zobowiązanie dotyczące idei etycznego handlu

Oświadczenie to odzwierciedla nasze przywiązanie do etycznego działania we wszystkich naszych stosunkach handlowych oraz wdrażaniu efektywnych systemów oraz kontroli w celu upewnienia się, że w naszym biznesie oraz łańcuchu dostaw nie ma ani niewolnictwa, ani handlu ludźmi. 
 
Nasz regulamin dotyczący niewolnictwa i handlu ludźmi 
 
Jesteśmy zaangażowani w zagwarantowanie, iż w naszej działalności ani w naszych łańcuchach dostaw nie ma żadnych przypadków niewolnictwa ani handlu ludźmi. Oświadczenie to odzwierciedla nasze zaangażowanie w etyczność postępowania  we wszystkich naszych stosunkach handlowych oraz wdrażaniu efektywnych systemów i środków kontroli dla zagwarantowania, iż w naszej działalności oraz łańcuchu dostaw nie ma ani niewolnictwa, ani handlu ludźmi. 
 
Nie tolerujemy jakichkolwiek przejawów niewolnictwa i handlu ludźmi. Aby zagwarantować, iż nasi dostawcy oraz podwykonawcy postępują zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami, wdrożyliśmy odpowiedni program zachowania zgodności łańcucha dostaw. 
 
Ponadto w ramach naszego regulaminu, którego celem jest ograniczenie ryzyka udziału w procederze współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, podjęliśmy kroki w celu zidentyfikowania i oceny potencjalnych czynników ryzyka w naszych łańcuchach dostaw oraz ich monitorowania. 
 
Aby pomóc w identyfikacji oraz monitorowaniu ryzyka niewolnictwa w naszym łańcuchu dostaw, mogą zostać podjęte następujące kroki:
 • Weryfikacja nowych dostawców przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia czy przestrzegają praktyk etycznej pracy. 
 • Włączenie klauzuli przeciwko niewolnictwu oraz handlu ludźmi do naszych umów z dostawcami. 
 • W stosownych przypadkach odwiedziny u nowych i aktualnych dostawców, aby upewnić się, że w łańcuchach dostaw przestrzegane są standardy etycznej przejrzystości. 
 • Możemy prosić naszych dostawców o opisanie kroków, które podejmują oni w celu wyeliminowania współczesnego niewolnictwa i weryfikację regulaminów zakazujących praktyk wspołczesnego niewolnictwa oraz handlu ludźmi. 
 • Dostawcy mają obowiązek potwierdzenia na piśmie, że pracownicy agencyjni nie są w żaden sposób wykorzystywani w ramach współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi.  
 • Nasza spółka macierzysta jest zaangażowana w etyczne praktyki pracy. 
Pracownicy agencyjni
 • Zatrudniamy pracowników agencyjnych jedynie poprzez renomowane agencje pracy, które przestrzegają zasad naszej polityki przeciwko niewolnictwu oraz handlu ludźmi.
 • Wszyscy pracownicy agencyjni będą zobowiązani do podpisania dokumentu pierwszego dnia pracy z nami.  Ta umowa potwierdza, że pracownik agencji nie jest przez nią traktowany w nieludzki sposób oraz zapewnia informację jak zgłosić wszelkie zastrzeżenia.    
 • Aby zapewnić, że nie występują przypadki pracy przymusowej, pracy niewolniczej, pracy dzieci, kierownicy liniowi sprawdzą podczas procesu wdrażania pracownika agencyjnego, który(a) jest w wieku powyżej 16 lat, czy nie uiścił(a) żadnej opłaty, aby uzyskać pracę, czy nie wymagano od niego podrobienia paszportu i czy jeżeli chce, będzie mógł opuścić agencję.  
Klienci 
 • Będziemy ściśle współpracować z naszymi głównymi klientami, aby zapewnić przestrzeganie praktyk zatrudnienia oraz procedur określonych przez audyty, włączając w to systemy ograniczające ryzyko niewolnictwa oraz handlu ludźmi. 
Pracownicy
 • Wszyscy pracownicy są mianowani bezpośrednio i prowadzone są kontrole dotyczące ich prawa do pracy w Wielkiej Brytanii. 
 • Nie korzyasta się z pracy niewolniczej ani zatrudnienia przymusowego.
 • Wszystkie nadgodziny są dobrowolne. 
 • Wszyscy pracownicy muszą odbyć szkolenie dla zapewnienia zrozumienia aspektów współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi oraz kroków, które należy podjąć w celu (a) ograniczenia ryzyka niewolnictwa i handlu ludźmi oraz (b) zgłaszania wszelkich podejrzewanych przypadków niewolnictwa i handlu ludźmi. 
Szkolenie
 • Zapewnimy naszym pracownikom szkolenia w celu zagwarantowania wysokiego stopnia zrozumienia ryzyka związanego ze współczesnym niewolnictwem oraz handlem ludźmi w naszym łańcuchu dostaw. 
 • Możemy również wymagać od naszych partnerów handlowych zapewnienia przez nich szkolenia pracowników oraz dostawców.
 • Zdajemy sobie sprawę z tego, iż szkolenia stanowią podstawę podnoszenia świadomości w tym zakresie. Zapewniane przez nas szkolenia często wchodzą w zakres procesu wprowadzającego dla nowych pracowników, aby pomóc im w zrozumieniu stanowiska naszej organizacji wobec niewolnictwa i handlu ludźmi. Jesteśmy również zaangażowani w zapewnianie dodatkowych szkoleń w dalszym okresie zatrudnienia. 
Kary za naruszenie zasad
 • Jeżeli zostanie stwierdzone, że dostawca jest zaanagażowany w jakąkolwiek formę współczesnego niewolnictwa, umowa może być rozwiązana natychmiastowo lub w terminie odnowienia w zależności od stopnia naruszenia zasad. 
 • Jeżeli zostanie stwierdzone, że którykolwiek z pracowników naruszył którąkolwiek z naszych polityk lub świadomie akceptuje przypadki współczesnego niewolnictwa lub nie zgłosił podejrzenia jego istnienia w naszej firmie lub w łańcuchu dostaw, będzie podlegał procedurze dyscyplinarnej Spółki.
 • Jeżeli zostanie ustalone, że agencja zaangażowana jest w jakąkolwiek formę niewolnictwa, umowa z nią zostanie rozwiązana.
Skuteczność naszych wysiłków w walce z niewolnictwem i handlem ludźmi
 • Stosujemy poniższe kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla pomiaru skuteczności naszych dążeń w celu zapewnienia, iż niewolnictwo ani handel ludźmi nie ma miejsca w żadnym obszarze naszej działalności ani w naszym łańcuch dostaw:
 
Prowadzenie rejestru wszelkich nowych dostawców oraz rejestru przeprowadzanych weryfikacji;
Rejestrowanie, monitorowanie i kontrola skarg wnoszonych przez pracowników przy użyciu procedur skarg/publicznego ujawniania nielegalnych działań firmy;
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rezultatów wizyt u dostawców;
Prowadzenie rejestrów wszystkich dostawców i agencji, z którymi zaprzestaliśmy współpracy ze względu na naruszenia przepisów o zakazie współczesnego niewolnictwa.
 
Niniejsze oświadczenie wystosowane jest w związku z artykułem 54 Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 1 r. i stanowi ono oświadczenie naszej Grupy wobec przejawów współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi na rok fiskalny kończący się z dniem  31 grudnia 2019 r. 
Oświadczenie to zostało zatwierdzone przez Zarząd dnia 20 lipca 2020 r., stosownie do artykułu 54(6) Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. 
Richard Cranefield
Dyrektor
URSCHEL INTERNATIONAL LIMITED