Deklaracja dotycząca współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Deklaracja dotycząca współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Niniejsze oświadczenie wystosowane jest zgodnie z artykułem 54 Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r., w myśl której od firm wymaga się złożenia corocznego oświadczenia określającego działania podjęte dla zapewnienia, że w jej strukturach oraz w całym łańcuchu dostaw nie występuje zjawisko niewolnictwa lub handlu ludźmi. Niniejsze oświadczenie zawiera informacje o działaniach podjętych przez firmę Urschel International Limited w roku finansowym kończącym się w 31 grudnia 2020 r.

Oświadczenie to jest opublikowane na stronie internetowej Urschel International Limited, stosownie do artykułu 54(7) Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. Łącze do tego dokumentu jest bezpośrednio widoczne na stronie głównej witryny firmy.

Termin „współczesne niewolnictwo” obejmuje niewolnictwo, niewolę, pracę przymusową oraz handel ludźmi. Współczesne niewolnictwo może występować w różnych formach, w tym w formie poddaństwa; nakłaniania lub zmuszania do wykonywania pracy, której te osoby nie wykonywałyby dobrowolnie; zapewniania płacy i warunków pracy poniżej minimalnych wymogów, określonych przepisami prawa (nawet w przypadku uzyskania na to zgody tych osób); organizowania lub ułatwiania innej osobie podróży, której celem jest wyzysk (nawet w przypadkach uzyskania zgody tej osoby na taką podróż).

Urschel International Limited zajmuje zdecydowane stanowisko wobec niewolnictwa i jest oddany idei etycznego handlu.

Sprzeciwiamy się niewolnictwu i handlowi ludźmi we wszystkich formach i składamy niniejsze oświadczenie, aby przedstawić kroki, które podjęliśmy i będziemy nadal podejmować w celu zapewnienia, że niewolnictwo i handel ludźmi nie będą miały miejsca ani w naszej firmie, ani w naszych łańcuchach dostaw.

O nas

Jesteśmy producentem oraz sprzedawcą sprzętu do cięcia dla branży przetwórstwa spożywczego oraz branż pokrewnych.

Naszą spółką macierzystą jest firma Urschel Laboratories Inc. z siedzibą w USA.

Nasz roczny obrót, włączając nasze firmy zależne, wynosi nieco ponad 38 milionów funtów.

Urschel International Limited posiada siedem spółek zależnych, które również sprzedają sprzęt do cięcia żywności. Spółki zależne zlokalizowane są w Polsce, Francji, Argentynie, Hiszpanii, Holandii, Szwajacarii oraz w Niemczech i są to:
Urschel International Polska Sp. z.o.o.
SCI Urschel Laboratoires
Urschel LatinoAmerica, S.R.L
Urschel Espana S.L,
Urschel B.V.
Urschel AG
Urschel Deutschland GmbH

Niniejsze oświadczenie zostało złożone w imieniu Urschel International Limited oraz jej spółek zależnych.

Nasze łańcuchy dostaw składają się głównie z:

- Nasza spółka macierzysta w Stanach Zjednoczonych stanowi od 80% do 90% naszego łańcucha dostaw – dostarcza (do nas oraz naszych spółek zależnych) większość części oraz sprzętu do krojenia. 

Pozostała część łańcucha dostaw składa się z: 
- dostawców nowych i wyremontowanych podzespołów, narzędzi i silników
- części elektrycznych i instalacji elektrycznych
- oraz mechanizmów przetwórstwa blachy.
- pozostałych (materiały papiernicze i biurowe, naprawy budowlane, transport, usługi prawne, usługi specjalistyczne itp.).

Nasze zobowiązanie dotyczące idei etycznego handlu

Oświadczenie to odzwierciedla nasze przywiązanie do etycznego działania we wszystkich naszych stosunkach handlowych oraz wdrażaniu efektywnych systemów oraz kontroli w celu upewnienia się, że w naszym biznesie oraz łańcuchu dostaw nie ma ani niewolnictwa, ani handlu ludźmi.

Nasz regulamin dotyczący niewolnictwa i handlu ludźmi

Jesteśmy zaangażowani w zagwarantowanie, iż w naszej działalności ani w naszych łańcuchach dostaw nie ma żadnych przypadków niewolnictwa ani handlu ludźmi. Oświadczenie to odzwierciedla nasze zaangażowanie w etyczność postępowania  we wszystkich naszych stosunkach handlowych oraz wdrażaniu efektywnych systemów i środków kontroli dla zagwarantowania, iż w naszej działalności oraz łańcuchu dostaw nie ma ani niewolnictwa, ani handlu ludźmi.


Nie tolerujemy jakichkolwiek przejawów niewolnictwa i handlu ludźmi. Aby zagwarantować, iż nasi dostawcy oraz podwykonawcy postępują zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami, starannie ich wybieramy.

Ponadto, w ramach naszej polityki ograniczania ryzyka związanego ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi, oceniamy potencjalne obszary ryzyka w naszych łańcuchach dostaw i monitorujemy je. W związku z tym w stosownych przypadkach wdrażamy następujące środki:
 
- Weryfikacja nowych dostawców przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia czy przestrzegają praktyk etycznej pracy.
- Włączenie klauzuli przeciwko niewolnictwu oraz handlowi ludźmi do naszych umów z dostawcami.
- Tam, gdzie uznawaliśmy to za stosowne, wizytowaliśmy nowych i już istniejących dostawców, aby zapewnić przestrzeganie naszych standardów w zakresie przejrzystych etycznie łańcuchów dostaw.
- W przypadkach, w których uznaliśmy to za stosowne, zwróciliśmy się do Dostawców o zgłaszanie nam kroków podejmowanych w celu wyeliminowania współczesnego niewolnictwa oraz o dokonanie kontroli ich własnej polityki przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi.
- Dostawcy mają obowiązek potwierdzenia na piśmie, że pracownicy agencyjni nie są w żaden sposób wykorzystywani w ramach współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi.
- Nasza spółka macierzysta jest zaangażowana w etyczne praktyki pracy.
 
Pracownicy agencyjni
 
- Zatrudniamy pracowników agencyjnych jedynie poprzez renomowane agencje pracy, które przestrzegają zasad naszej polityki w zakresie przeciwdziałania niewolnictwu oraz handlowi ludźmi.
- Wszyscy pracownicy agencyjni są poinformowani o tym, jak zgłaszać istniejące wątpliwości.
 
- W celu zapobiegania pracy przymusowej, niewolniczej lub pracy dzieci, wymagamy okazania dokumentu z datą urodzenia oraz kopii paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do pracy.

Klienci
 
- Współpracujemy z naszymi głównymi klientami, aby zapewnić przestrzeganie praktyk zatrudnienia oraz procedur określonych przez audyty, włączając w to systemy ograniczające ryzyko niewolnictwa oraz handlu ludźmi.

Pracownicy
 
- Sprawdzono, czy wszyscy nowi pracownicy są uprawnieni do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii;
- Nie korzyasta się z pracy niewolniczej ani zatrudnienia przymusowego.
- Wszystkie nadgodziny są dobrowolne.
 
- Zapewniono szkolenia dotyczące stanowiska firmy w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi;
 
- Szkolimy i będziemy szkolić naszych pracowników w celu zagwarantowania wysokiego stopnia zrozumienia ryzyka związanego ze współczesnym niewolnictwem oraz handlem ludźmi w naszym łańcuchu dostaw.

- Możemy również wymagać od naszych partnerów handlowych zapewnienia przez nich szkolenia pracowników oraz dostawców.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, iż szkolenia stanowią podstawę podnoszenia świadomości w tym zakresie. Zapewniane przez nas szkolenia często wchodzą w zakres procesu wprowadzającego dla nowych pracowników, aby pomóc im w zrozumieniu stanowiska naszej organizacji wobec niewolnictwa i handlu ludźmi. Jesteśmy również zaangażowani w zapewnianie dodatkowych szkoleń w dalszym okresie zatrudnienia, gdy uważamy to za stosowne.
 
Kary za naruszenie zasad
 
- Jeżeli zostanie stwierdzone, że dostawca jest zaanagażowany w jakąkolwiek formę współczesnego niewolnictwa, umowa może być rozwiązana natychmiastowo lub w terminie odnowienia w zależności od stopnia naruszenia zasad.

- Jeżeli zostanie stwierdzone, że którykolwiek z pracowników naruszył którąkolwiek z naszych polityk lub świadomie akceptuje przypadki współczesnego niewolnictwa lub nie zgłosił podejrzenia jego istnienia w naszej firmie lub w łańcuchu dostaw, będzie podlegał procedurze dyscyplinarnej Spółki.

- Jeżeli zostanie ustalone, że agencja zaangażowana jest w jakąkolwiek formę niewolnictwa, umowa z nią zostanie rozwiązana.

Skuteczność naszych wysiłków w walce z niewolnictwem i handlem ludźmi
 
- Do pomiaru skuteczności naszych działań mających na celu zapewnienie, aby niewolnictwo i handel ludźmi nie były związane z żadną częścią naszej działalności lub łańcuchem dostaw, wykorzystaliśmy następujące kluczowe wskaźniki wydajności (KPI, key performance indicators):
 
 
• Prowadzenie rejestru wszelkich nowych dostawców oraz rejestru przeprowadzanych weryfikacji;
• Rejestrowanie, monitorowanie i kontrola skarg wnoszonych przez pracowników przy użyciu procedur skarg/publicznego ujawniania nielegalnych działań firmy;
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rezultatów wizyt u dostawców;
• Prowadzenie rejestrów wszystkich dostawców i agencji, z którymi zaprzestaliśmy współpracy ze względu na naruszenia przepisów o zakazie współczesnego niewolnictwa.
 
Niniejsze oświadczenie wystosowane jest w związku z artykułem 54 Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 1 r. i stanowi ono oświadczenie naszej Grupy wobec przejawów współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi na rok fiskalny kończący się z dniem  31 grudnia 2020 r.

Zostało ono zatwierdzone przez Zarząd 19 lipca 2021 r. zgodnie z sekcją 54(6) ustawy o współczesnym niewolnictwie z roku 2015.

Richard Cranefield
Dyrektor
URSCHEL INTERNATIONAL LIMITED